ตรวจสอบคุณภาพยางด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

RUBBER TESTING EQUIPMENTS

    TABLE                   ASTM Dive class NR IR BR SBR NBR IIR EPR CR CSM FPM ACM U SI CHR/CHC
Applicable hardness range. Hs 20-100 20-100 30-100 30-100 30-100 20-80 30-90 30-90 30-90 60-90 40-80 30-100 30-90 30-100
Tensile Strength Kg/Cm2 30-300 30-200 30-200 30-200 30-200 30-150 30-200 30-250 30-200 70-150 30-120 150-450 30-80 30-190
Resilience Excellent Excellent Excellent Good Fair Fair Good Excellent Good Fair Fair Excellent Excellent Good
Abrasion resistance Excellent Good Excellent Good Good Fair Good Good Good Good Good Excellent Fair Good
Weather resistance Fair Fair Fair Fair Fair Excellent Excellent Good Excellent Good Good Good Excellent Excellent
Ozone resistance Fair Fair Fair Fair Fair Excellent Excellent Good Excellent Good Good Good Excellent Excellent
Heat resistance                            
Highest Temperaure (Maximum) 120 120 120 120 130 150 150 150 150 300 190 80 280 130
Highest Temperaure (Continuous) 70 70 70 70 90 110 110 100 110 200 150 70 200 110
Low Temperature resistance                            
Lowest Temperature -40 -40 -40 -40 -20 -40 -40 -20 -20 -20 -10 -20 -80 -40
Electrical resistance Excellent Excellent Excellent Excellent Fair Excellent Excellent Good Good Good Fair Good Excellent Fair
Gas permeability resistance Fair Fair Poor Fair Good Excellent Poor Good Excellent Excellent Good Good Poor Excellent
Water resistance Good Good Good Good Good Excellent Good Good Excellent Excellent Fair Fair Good Good
Oil, Gasoline resistance Poor Poor Poor Poor Excellent Poor Poor Good Good Excellent Excellent Excellent Good Excellent
Animal, Vegetable oil resistance Good Good Good Good Excellent Excellent Good Good Good Good Excellent Good Good Excellent
Fluid resistance                            
Paraffinic solvent Poor Poor Poor Poor Excellent Poor Poor Good Good Excellent Excellent Good Fair Excellent
Aromatic solvent Poor Poor Poor Poor Fair Poor Poor Poor Poor Excellent Poor Poor Poor Fair
Ketone and ester Fair Fair Fair Fair Poor Good Good Poor Poor Poor Poor Poor Good Poor
Acidity resistance                            
Dulute Acid Good Good Good Good Good Excellent Excellent Good Excellent Excellent Fair Fair Excellent Good
Concentrate Acid Fair Fair Fair Fair Fair Excellent Excellent Good Excellent Excellent Fair Poor Excellent Good
Alkalinity resistance Good Good Good Good Good Good Good Good Good Fair Fair Poor Fair Good

Natural Rubber (NR)

Isoprene Rubber (IR)

Butadiene Rubber (BR)

Styrene Butadiene Rubber (SBR)

Nitrile Rubber (NBR)

Butyl Rubber (IIR)

Ethylene Propylene Rubber (EPR)

Chloroprene Rubber (CR)

Hypalon (CSM)

Fluoroelastomer (FPM)

Polyacrylic Rubber (ACM)

Urethane Rubber (U)

Silicone Rubber (Si)

Epichlorohydrin Rubber (CHR,CHC)

*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรง Tel. 02.8992946-9 Fax. 02-4154513, 02-8992950*