ประกาศ

 

นโยบายคุณภาพ

 

                        บริษัท เอราวัณรับเบอร์ จำกัด ดำเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยาง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กรให้เป็นเลิศ โดยตระหนักถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ระบบบริหารคุณภาพ จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

 

นโยบายคุณภาพ

 

 “ ผลิตชิ้นงานให้ได้คุณภาพ        ตามมาตรฐานที่กำหนด

                                                                        จัดส่งให้ตรงเวลา                     เพื่อลูกค้าพึงพอใจ ”

 

                        โดยรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า และปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO 9001 : 2000 รวมทั้งพัฒนาบุคลากร ระบบงาน และการบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และมีการสื่อสารให้พนักงานทั้งองค์กรได้เข้าใจ และปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

                        ประกาศใช้ ณ. วันที่ 17 กันยายน 2550 เป็นต้นไป