ประกาศ

 

จรรยาบรรณธุรกิจ

 

 

                   บริษัท เอราวัณรับเบอร์ จำกัด มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และอยู่ในกรอบจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสในการบริหารงานของบริษัท โดยจะให้ความสำคัญของจริยธรรม และหลักปฏิบัติที่พึงมีต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 

การปฏิบัติต่อพนักงาน

 

1.            ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

2.            ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมา

3.            เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ารับการสัมมนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานของพนักงาน

4.            ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม ตลอดจนจัดสวัสดิการที่ดี และสอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เป็นจริง

5.            เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

6.            ส่งเสริมให้พนักงานทำงานเป็นทีม และจัดให้มีห้องประชุมเพียงพอสำหรับการประชุมหารือของแต่ละทีมงาน

7.            ส่งเสริมให้พนักงานเล่นกีฬา และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ให้พนักงานตามความเหมาะสม

 

การปฏิบัติต่อลูกค้า

 

1.            ส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามที่ได้เสนอลูกค้า

2.            ส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนด หากมีอุปสรรคทำให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าตามที่กำหนด ให้รีบแจ้งลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

3.            ขายสินค้าให้ลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ฉวยโอกาสค้ากำไรเกินควร

4.            จัดระบบให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ

5.            รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นโดยมิชอบ

 

 

การปฏิบัติต่อคู่ค้า

 

1.            ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับประโยชน์ร่วมกัน

2.            ปฏิบัติตามเงื่อนไปต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากมีอุปสรรคใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ต้องรีบแจ้งคู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

3.            สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

 

การปฏิบัติต่อสังคม และส่วนรวม

 

1.            จัดให้มีการดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงงาน ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบใดๆ ไปสู่ชุมชนภายนอก

2.            สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในรูปแบบที่เหมาะสม

3.            ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้ตามความเหมาะสม

4.            ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

5.            ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

บริษัทฯจะทำการสื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจให้กับผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

 

 

ประกาศใช้ ณ. วันที่ 18 กันยายน 2550 เป็นต้นไป