ประกาศ

นโยบายพลังงาน และสิ่งแวดล้อม

 

 

                                บริษัท เอราวัณรับเบอร์ จำกัด ดำเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยาง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กรให้เป็นเลิศ พร้อมอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

 

นโยบายพลังงาน และสิ่งแวดล้อม

 

1.        ลดการใช้พลังงาน และใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.        ลดปริมาณของเสีย ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

3.        บริษัทจะผลักดันสนับสนุน ระบบการจัดการด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมให้สามารถดำเนินการต่างๆ เพื่อบรรลุผลตามเจตจำนงที่วางไว้ พร้อมกับพัฒนาระบบให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

 

                                ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และปรับปรุงการจัดการด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม โดยจะนำเป้าหมาย , นโยบายพลังงาน และสิ่งแวดล้อม นำเข้าประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถรักษาและปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง